Monday, May 21, 2018

Pagkatanggal sa Trabaho ( Info for EPS)

  • (Limitasyon ng Dismissal) HIndi maaring tanggalin sa trabaho (one sided) ang sinumang manggagawa nang walang kaukulang dahilan .
  • Hindi maaring tanggalin ng employer sa trabaho (one sided) ang mga manggagawa nang walang kaukulang dahilan
  • (Mga Kaukulang Dahilan) pagliban at pagkahuli ,pagtanggi sa trabaho ,kriminal na aktibidad, pandaraya o ibang hndi katanggap -tanggap (unethical) na pag-uugali
  • Sa mga sumusunod na panahon ay hindi kailanman maaring magtanggal sa trabaho , at sakaling natanggal sa trabaho ay maaring makatanggap ng tulong dahil sa naransan na hindi makatarunggang pagkatanggal sa trabaho
- pagkakasakit dahil sa trabaho * level dahil sa pagpapagamot at 30 araw matapos nito
- maternity leave at 30 araw matapos nito
- panahon ng parental leave
  • Sakaling matanggal sa trabaho dahil sa usapin ng kumpanya ,kahit pa ang kaso ng dismissal ay dahil sa negosyo ,kailangan pa rin itong sumailalim sa karampatang kahingian (requirements) at pamamaraan
- Sakaling tinanggal ng employer ang isang manggawa dahil sa usapin ng negosyo ,kailangang magkaroon ng paalal 30 araw bago nito ,na magbayad ng bahagdan na 30 araw bago nito ,marapt na magbayad ng bahagdan na 30 araw na higit sa regular na sweldo ang marapat na ibayad.
  • (Unfair Dismissal Solution) Para sa mga kumpanyang may 5 manggawa o higit pa kung saan naganap ang unfair dismissal , maaring magsumite ng reklamo sa Regional Labor Relations Commission , habang maari namang magsampa ng kaso laban sa mga kumpanyang may hindi lalampas sa 5 ka tao
- Kinakailangan na maisumite sa Regional Labor Relations Commission ang kaso sa loob ng 3 buwan simula nang maganap ang insidente, gaya ng undair dismissal
- Maaring muling makabalik (reinstatement) sa orihinal na pinagtrabahuhang kumpanya sakaling kinilala ang unfair dismissal , at kung hindi naman ninaais namuling makabalik sa trabaho ay maaring makatanggap ng kabayaran sa panahon na natanggal sa kumpany.
  • Unfair Dismissal Procedures ( Kumpanyang may 5 o higit pang manggagawa)
  • Kailangan ng konsultasyon kasama ang labor experts hinggil sa unfair dismissal kaugnay ng mga usapin para sa tulong na kinakailangan -> P agsusumite sa Regional Labor Relations Commission ng report para sa unfair dismissal at relief application at application from -> Bubuksan ang pagpupulong sa pamamagitan ng Regional Labor Board at pagpapasyahan ang hinggil sa unfiar dismissal at saka iuutos ang muling pagpapabalik sa trabaho (reinstatement) o pagbibigay ng kumpensasyon -> Sakaling hindi naipatupad ng employer ang pinal na kautusan magkakaroon ng karampatang multa na KRW 20 milyon
Source: HRD-Korea Book Crisis Managment Manual

No comments:

Post a Comment

Cheers,
Gennie Kim