Monday, May 21, 2018

Pagkatanggal sa Trabaho ( Info for EPS)

  • (Limitasyon ng Dismissal) HIndi maaring tanggalin sa trabaho (one sided) ang sinumang manggagawa nang walang kaukulang dahilan .
  • Hindi maaring tanggalin ng employer sa trabaho (one sided) ang mga manggagawa nang walang kaukulang dahilan
  • (Mga Kaukulang Dahilan) pagliban at pagkahuli ,pagtanggi sa trabaho ,kriminal na aktibidad, pandaraya o ibang hndi katanggap -tanggap (unethical) na pag-uugali
  • Sa mga sumusunod na panahon ay hindi kailanman maaring magtanggal sa trabaho , at sakaling natanggal sa trabaho ay maaring makatanggap ng tulong dahil sa naransan na hindi makatarunggang pagkatanggal sa trabaho
- pagkakasakit dahil sa trabaho * level dahil sa pagpapagamot at 30 araw matapos nito
- maternity leave at 30 araw matapos nito
- panahon ng parental leave
  • Sakaling matanggal sa trabaho dahil sa usapin ng kumpanya ,kahit pa ang kaso ng dismissal ay dahil sa negosyo ,kailangan pa rin itong sumailalim sa karampatang kahingian (requirements) at pamamaraan
- Sakaling tinanggal ng employer ang isang manggawa dahil sa usapin ng negosyo ,kailangang magkaroon ng paalal 30 araw bago nito ,na magbayad ng bahagdan na 30 araw bago nito ,marapt na magbayad ng bahagdan na 30 araw na higit sa regular na sweldo ang marapat na ibayad.
  • (Unfair Dismissal Solution) Para sa mga kumpanyang may 5 manggawa o higit pa kung saan naganap ang unfair dismissal , maaring magsumite ng reklamo sa Regional Labor Relations Commission , habang maari namang magsampa ng kaso laban sa mga kumpanyang may hindi lalampas sa 5 ka tao
- Kinakailangan na maisumite sa Regional Labor Relations Commission ang kaso sa loob ng 3 buwan simula nang maganap ang insidente, gaya ng undair dismissal
- Maaring muling makabalik (reinstatement) sa orihinal na pinagtrabahuhang kumpanya sakaling kinilala ang unfair dismissal , at kung hindi naman ninaais namuling makabalik sa trabaho ay maaring makatanggap ng kabayaran sa panahon na natanggal sa kumpany.
  • Unfair Dismissal Procedures ( Kumpanyang may 5 o higit pang manggagawa)
  • Kailangan ng konsultasyon kasama ang labor experts hinggil sa unfair dismissal kaugnay ng mga usapin para sa tulong na kinakailangan -> P agsusumite sa Regional Labor Relations Commission ng report para sa unfair dismissal at relief application at application from -> Bubuksan ang pagpupulong sa pamamagitan ng Regional Labor Board at pagpapasyahan ang hinggil sa unfiar dismissal at saka iuutos ang muling pagpapabalik sa trabaho (reinstatement) o pagbibigay ng kumpensasyon -> Sakaling hindi naipatupad ng employer ang pinal na kautusan magkakaroon ng karampatang multa na KRW 20 milyon
Source: HRD-Korea Book Crisis Managment Manual

Sunday, May 13, 2018

Hindi Nabayarang Sahod


Hindi Nabayarang Sahod

l  Proseso para Maresolba ang Hindi Nabayarang Sahod
I-             report sa Ministry of Employment and Labor ang ukol sa hindi nabayarang sahod, kung saaan may kaugnay na proseso gaya ng sibil na paglitis (civil litigation), at sakaling magdeklara ang kumpanyang pagkalugi (bankruptcy), maaring ipatupad ang substitute payment.

Mga Pamamaraan – Isinusumite ang reklamo sa Ministry of Labor at ang mga employer ay inaatsan ng Labor Inspector na bayaran ang kaukulang sahod at kabayaran para sa criminal offense para sa tinamong psychological pressure bilang remedy sa hind nabayarang sahod – Sa pagsasampa ng kaso sa korte,maaring matanggap ang sahod sa pamamagitan ng preservative measuers.

Bentahe - * Maaring maging mabilis ang pagkakaayos * Higit na mura at simpleng pamamaraan – Maaring gumamit ng compulsory execution upang masiguro ang wage claim para sa pagkuha ng hindi nabayrang sahod
Disbentahe - * Mahirap na kaso ito sakaling walang kakayanan ang employer na bayaran ang sahod * Upang maresolba ang kaso,magkakaroon ng substitute  payment sakaing mag-file ng bankruptcy ang kumpanya – Masyadong gumugugol ang panahon at salapi
l  Mga kinakailangang Dokumento para sa Hindi Nabayarang Sahod – Address ng kumpanya , contact number, pangalan ng employer at iba pang impormasyon kaugnay ng kumpanya  - Salayasy ng mga kasama sa trabaho , mga detalye hinggil sa oras ng pagtatrabaho at iba pa.
l  Reklamo at Petisyon sa Ministry of Labor and Employment
-       (Petisyon) Paghiling ng karamptang parusa para sa mga employment dahil sa paglabag sa Labor Standards Act
l  Mga Pamamaraan
-       Imbestigasyon hinggil sa katotohanan ng pangyayari -> Pagpapasya hinggil sa hindi nabayarang sahod -> Pamamaraan ng pagbabayad -> Paghahabla ng kasong sibil sakaling hindi magbayad ng sahod ang employer
-       Source: HRD-Korea Guide Book
If you have a questions message to Kakao 01027607319