Thursday, June 28, 2018

Pagkamatay ( Impormasyon para sa mga Manggawa dito sa Korea)

Alamin ang dahilan ng pagkamatay - Alamin ang dahilan ng pagkamay at tiyakin ang pangalan ng nakatalaga sa punerarya sa Korea, gayundinang bilang ng telepono
Makipag-ugnayan sa Embahada upang mas mapadali matanggap na suporta
Iba’t ibang tulong mula sa insurance at mga maaring matanggap na suporta
A. Kung dahilan ng pagkamatay ay industrial accident , sagutan ang applicaton form at saka isumite ( Korea Worker’s Compensation & Welfare Service)
B. Sakaling hindi maaprubahan ang industrial accident , maaring makatanggap ng tulong para sa pagkamatay dahil sa sakit o pagkamatay dahil sa aksidente ng dayuhang manggagawa sa pamamagitan ng accident insurance (Samsung Fire)
C. Sakaling nakasuskrito ang negosyo , ang mga kapamilya ay maaring makatanggap tulong mula sa National Pension Service)
D. Kung ang pagbabayad ay sa pamamagitan ng bangko , at mayroong mahigit sa 500 dollars ang naipadala sa nakalipas na 3 buwan, awtomatikong nakasuskrito na sa accident insurance at maaring alamin ang regular na benepisyong maaaring makamit sa pamamgitan ng bangkong pinapadalhan
E. Para sa aksidente sa trapiko, dapat na alamin ang insurance ng sangkot na ssakyan at napinsalang sasakyan kasama na rin ang mga representatibo, bagaman maaring pagpasyahan mga klasipikasyon ng kompensasyon maari pa ring hingin ang tulong ng abogado na eskperto sa aksidente sa trapiko
F. Para sa kaso ng pagkamatay bilang resulta ng kriminal na aktibidad, ang may sala ang responsible sa lahat ng bagay at kung walang kompensasyon na maaring matanggap , maaring makipag ugnayan ang biktima sa Public Prosecutors Office para sa criminal damage compensation claim (Principle of Reciprocity )
 
 
Mga kina kailangan Dokumento para sa Insurance Claim Application form , death certificate o postmortem report, pasaporte o kopya ng alien registration certificate, kopya ng bankbook ng itinalagang represtantibo , notaryadong power of attorney sa wikang Ingles , katibayan ng pagiging legal na tagapagmana ayon sa itinalaga ng pamahalaan ng bansang pinagmulan (isama ang birth certificate o marriage certificate)
 
 
Insurance Claim Payment Due Date Sa pagtatapos ng imbestigasyon sa aksidente at kung walang anumang abala sa insurance application , matatangap ang kabayaran 3 araw matapos na maisumite ang applikasyon
Para sa karagdagang imbestigasyon at kumpirmasyon , maaring magkaroon ng delay 50% ang paunang maging kabayaran .
source: HRDkorea Guide book