Monday, October 19, 2015

PARA SA MGA EPS NA BABAE "BUNTIS"

Sa nga nagtatanong tungkol sa mga EPS na buntis.

Tungkol Holiday o Bakasyon sa isang Buntis

-  Ang isang employer  ay nararapat lamang na bigyan ang isang buntis na babae ng 90 -day maternity leave bago at pagkatapos ng panganak ,45 araw o higit pa ng panahon para sa pamamahinga ang nararapat na ilaan.

-ATTN: Ang napagkasunduang pamamahinga o Bakasyon Ay maibibigay depende nalang  kung sa kung ano man ang nakasulat sa regulasyon sa trabaho.

Source: Aklat ng Karapatan sa Trabaho ng mga Manggaagawang Dayuhan
Issued: Seoul City

Friday, October 16, 2015

Manual para sa Pagkuha ng Hindi pa Na-claim na Bayad mula sa Insurance ng Dayuhang Insured FOR ALL EPS

How to claimed your   Dormant Insurance.
For all EPS  na lalo na umuwi na hindi na nakuha ang kanilang mga Insurances basahin lang po ang mga sumusunod photos attached .
follow the instructions below:

Source: POLO office.


Photo 1~25