Monday, November 19, 2018

Voluntary Departure Period 2018.10.1 ~ 2019.03.31 A.

Ang MInistri ng Hutisya (Ministry of Justice) ay magpapatibay ng panukalang-batas laban sa ileggal na trabaho sa mga industriya tulad ng mga constructions o adult entertainment at massage, kung saan ang pagpasok sa domestic market ng trabaho pati na rin ang impediment sa pagkakabahala sa kultura ng Korea
 Ang mga kabilang na mga parusa ay ang suspensyon ng mga negosyo, ay pinlano na pagpapataw na parusa sa mga ahensya na nagbibigay ng trabaho sa mga dayuhan.
B. Ang mga banyagang nahuling illegal na nagtatrabaho sa industriya konstruksyon ay agad pauwiin kahit anong pinahihintulutang panahon na panantili (kahit may legal na bisa) ito ay ang patakaran "One strike out"
 Ang patakaran na "One strike out" ay pantay na inilalapat sa lahat ng dayuhan, kabilang ang mga dayuhang estudyante, mga miyembro ng pamilya sa mga imigranteng kasal sa Koreano at sa ibang Koreans na galling sa ibang bansa na ilegal na nagtatrabaho sa mga larangan ng industriya na binanggit sa itaas
C. Ang mga dayuhan na hindi umuwing kusang-loob at nahuli sa crackdown it ay agad pauuwiin at maaaring ipaadala ang kanilang impormasyon at maabisuhan ang kanilang gobyerno ng kanilang sariling bansa
 Ang mga boluntaryong umuwi ay hindi ipapaalam ang kanilang impormasyon sa kanilang sariling bansa
D. Ang boluntaryong pag-uwi ay mula : Oktubre 1 2018 - Marso 31, 2019 Ang kusang-loob na umuwi na mga dayuhan sa loob na mga panahong ito at ganno man katagal na panahon ang kanilang pagiging ilegall ay hindi maisasailalim sa regulasyon pagpasok (ban entry regulations),
 Ang mga dayuhang nahuli sa crackdown ay isasailalim sa mga regulasyon sa entry(ban entry regulations) para sa isang maximum na 10 taon at maaaring maabisuhan ang pamahalaan ng kanilang sariling bansa
Upang Iulat ang mga iligal na dayuhan na tumawag sa 1588-7191

No comments:

Post a Comment

Cheers,
Gennie Kim